I submit to you that if a man has not discovered something that he will die for, he isn't fit to live.
VIVA IRAN
WE SUPPORT YOUR MOVEMENT
FOR DEMOCRACY

Thursday, May 6, 2010

جنایتکاران خودجوش وتروردکترمعتمدیدکتراحمدی معتمدی وزیرمخابرات دولت خاتمی وازاعضای موثرجنبش اصلاح طلبی موردسوء قصدقرارگرفته وتالبه مرگ پیش رفته است درست شبیه سعیدحجاریان

سعیدحجاریان قبل ازترورش گفته بودکه "بایدمجلس خانه تکانی شود" ودکترمعتمدی گفته بودارزش مخابراتی که به سپاه درمقابل 8 میلیارددلار(معادل 8 هزارمیلیاردتومان) واگذارشد بایک حساب سرانگشتی حداقل 50 میلیارددلار(معادل 50 هزارمیلیاردتومان) بوده است بعبارتی اموال عمومی ملت ایران که حاکمیت ازآن بعنوان بیت المال نام می بردبه میزان 16% حداقل قیمت واقعی آن به بخشی ازسازمان مافیای اقتصادی رهبری واگذارشده است

نگارنده دریکی ازمطالبی که راجع به ترورسعیدحجاریان نوشتم این مساله راعنوان کردم که جرم سعیدکه بخاطرآن ازسوی محفل رهبری محکوم به مرگ گردیدنه فقط داستان نقش وی درآوردن خاتمی به صحنه وموضعگیری وی درخصوص مجلس پنجم بودبلکه وی ازاواخرفصل زمستان همان سال درروزنامه وزین صبح امروزاقدام به انتشارگزارشاتی مبنی برفعالیتهای اقتصادی کرده بود که سرمنشاء ان به چهارراه خیابان فلسطین ختم می گردیدیعنی همان امری که پاشته آشیل مافیای رهبری محسوب می شد.

لذابی جهت نیست که مهندس موسوی علیرغم اینکه اپوزیسیون مانسبت به مفاسد اقتصادی حاکمیت دچارکوررنگی است وفقط بخش سیاسی فسادرامی بینید دائماآن رابه سوی مفاسداقتصادی حاکمیت آدرس می دهدومصرانه ازروشنفکران جامعه می خواهدرفتارحکومت رادراین خصوص زیرنظربگیرند

امادرخصوص سناریوی ساخته شده توسط حاکمیت، ضارب بدون هیچگونه محدودیتی ازسوی حراست دانشگاه واردمحل کاروی شده وباقمه بجان این استاددانشگاه پلی تکنیک افتاده است ونهایتادریک ادعای مسخره عنوان کرده اند که وی درصددانتقام جویی شخصی (خودجوش) بخاطر پرداخت فیش تلفن سال 83 یعنی 5 سال قبل آنهم دربخش حصارک کرج بوده است بعبارتی درست شبیه همان سناریوی قدیمی دزدیدن ریش تراش توسط سربازوظیفه عروجعلی که ماحصل رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه درتیرماه 78 شد!!

تابحال هیچکس نمی پرسدچراتمام قربانیان این حرکات خودجوش شخصیتهای اصلاح طلب می باشندازتروربرادرزاده مهندس موسوی گرفته تاشلیک به کروبی درقزوین، حمله به زهرارهنورد، ضرب وشتم فرزندکروبی ، حمله به فرزندان اناث هاشمی وحمله به بیوت مراجع ونمایندگان مخالف دولت درمراکزاستانها علیرغم مصونیت عرفی وقانونی آنها

بررسی حرکتهای وحشیانه طی سه دهه پس ازپیروزی انقلاب نشان می دهدکه عده ای عناصرشناخته شده ومرتبط بامراکزقدرت همواره درتروروایجادوحشت نقش آفرین بوده اندوالبته تئوری "نصربالرعب"مطروحه ازسوی مراجع مذهبی چون مصباح یزدی ومکارم شیرازی راهنمای عمل آنهابوده است بهمین دلیل هم آنهابدون هیچگونه هراسی ازعقوبت کارخود دست به ترورمی زنند واکنون نیزکه بانگاهی به سرنوشت امثال سعیدعسکرهاواسماعیل تیغ زن هامی بینندکه حاکمیت چه جوائزی نیزبرای آنهاتدارک دیده است

ازنظرنگارنده باتوجه به سوابق اینگونه افرادوتماسهایی که درزندان ازسوی افراطیون مسلط برسازمان زندانها باآنهاگرفته می شودوقول وقرارهای بعدی ضارب دکترمعتمدی ازسوی محفل مافیایی استخدام گردیده ودارای ماموریت بوده است ومطمئنا درآینده خواهیم دید که پاداش نهایی به وی قطعاچیزی کمترازخلعتهای که به افرادی نظیرسعیدعسکرونقدی واسماعیل تیغ زن داده اندنخواهدبود

سرنوشت کاملامشابه درعدم رسیدگی به پرونده های کلان مفاسداقتصادی که اکنون ازسوی تمام جناحهاموردتاییدقرارگرفته است و مفاسدسیاسی(ترورهاوحملات سازمان یافته به شخصیتهای اصلاح طلب)نشان می دهدکه ستادفرماندهی این دودریک مرکزقدرت قرارداشته واراده ای کاملاشناخته شده ومافوق قانون درپشت هردوفسادسیاسی واقتصادی بطوراستراتژیک قراردارد همان اراده ای که دربخش فرهنگی واجتماعی نیزباایجادبحثهای فرعی وبرنامه های جانبی زمینه وبسترلازم رابرای انحراف افکارعمومی ازمسائل اصلی فراهم می نماید

No comments:

Post a Comment