I submit to you that if a man has not discovered something that he will die for, he isn't fit to live.
VIVA IRAN
WE SUPPORT YOUR MOVEMENT
FOR DEMOCRACY

Wednesday, December 22, 2010

پرونده واگذاری مخابرات وفسادمالی نهادهای تحت امررهبری


اکنون باگذشت بیش ازیکسال ازواگذاری مخابرات کشوربه یک پنجم قیمت واقعی آن به سپاه پاسداران وبصورت انحصاری فساد نهفته درآن معامله بمانند قله کوه یخی اززیرآب سربرآورده است وطی پرونده ای ازمجلس وکمیته تحقیق وتفحص به قوه قضاییه ارسال گردیده است علی مطهری نماینده مجلس خبرازجلسه مشترکی بین برخی ازنمایندگان مجلس با مدیران مخابرات داده وتهدید کرده است که اگرابطال واگذاری فوق ازسوی وزیرمربوطه اعلام نشود راه برای استیضاح وی هموارخواهدشد

درزمان واگذاری واجری صوری مناقصه فوق که به استناد اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت تقریباتمام کارشناسان مستقل برغیرقانونی بودن این معامله که بعنوان بزرگترین معامله بازاربورس ودرعرض نیم ساعت ثبت گردیده اتفاق نظرداشتندوتنهادلیل ارائه شده توسط وزیراموراقتصادی ودارایی نامه ردصلاحیت کنسرسیومی بود که شب قبل ازبرگزاری مناقصه ازسوی وزارت اطلاعات(بخوانید یک کارشناس ذینفع درآن نهاد) یه سازمان خصوصی سازی ابلاغ شذه بوددرحالیکه تاقبل ازآن همین کنسرسیوم بادرجه امنیتی بالاکارگردانی اجرای اینترنت کشوررابعهده داشته است که قاعدتا ازشرکتها، مدیران واعضاء نزدیک به نهادهای امنیتی بوده اند

نگارنده طی حداقل ده مقاله ازجمله در" اینجا" درجریان تروردکترمعتمدی وزیرمخابرات دولت اصلاحات که ازافشاکنندگان ارزش واقعی مخابرات کشوربود ونیزدر"اینجا" درارتباط با فعالیتهای اقتصادی سپاه وسایرنهادهای اقتصادی تحت امررهبری به این نکته اشاره کرده ام که اینگونه واگذاریهانظیردیگرفعالیتهای دولت دست نشانده درتضادکامل باروح قانون اساسی واصل 44 آن می باشد ونفس عمل صرفاانتقال دارایی ها وسرمایه های ملی ازبخش دولتی به مجموعه ای است که سراصلی آن دربیت رهبری وسرهای دیگرآن درچهارنهاد تحت نظارات وی یعنی بنیادتعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیاء (قرب) سپاه پاسداران ، بنیادمستضعفان وستاداجرایی فرمان امام می باشد کارگزاران این چهارموسسه نیزمشخصا سردارانی ازسپاه چون سردارپرویزفتاح، سرداررستم قاسمی، سردارمحمدفروزنده وسردار محمدمخبردزفولی می باشند که همگی توسط محمدشریعتمداری امین مالی رهبری ومعاون سابق وزیراطلاعات سازماندهی می شوند

البته درکنارسرهای اصلی اژدهای مالی واقتصادی رهبری سرهای کوچک دیگری نیزدردولت احمدی نژاد، حوزه علمیه قم وبنیادهای ریزودرست تاسیس شده توسط اعضای جمعیت موتلفه اسلامی ودیگرجیره خواران ومزدوران رژیم قراردارد که بعنوان نمونه به فعالیتهای اقتصادی آیت الله مکارم شیرازی ومصباح ومحمدیزدی درزمینه هایی نظیرتجارت شکرولاستیک تا سوآپ موادنفتی صادق محصولی واختلاس چندمیلیادری رحیمی معاون اول احمدی نژآد می توان اشاره کرد

واضح است که بدلیل برخورداری باند فساد ازیک سیستم یکپارچه تفکیک قائل شدن بین فساد بخش اقتصادی ومالی ازفساد دربخش سیاسی ونظامی مافیای رهبری امری محال بوده وبهمین دلیل نیزمواردی نظیرقلع وقمع کارشناسان سیاسی واقتصادی وتقلب درانتخابات وکودتای نظامی جزو لاینفک ایجادحاشیه امنیتی برای چپاول وغارت اموال عمومی توسط دستگاه رهبری کشوراست

بهمین دلیل است که دولتهای غربی ودرراس آن دولت آمریکا ووزارت خزانه داری آن کشورنهادهایی نظیربنیاد تعاون سپاه وقرارگاه خاتم الانبیاء را بدلیل ازبین بردن فرصتهای اقتصادی وشغلی درحمایت ازمردم ایران درلیست تحریمهای خودقرارمی دهد وهمزمان دربخش هایی ازحاکمیت بامشاهده آثارسوء عملکرد فوق درصدد تصحیح برخی اموربرای ایجادمصونیت برای خود ورژیم می باشند لایحه حذف ریاست جمهوری ازعضویت درمجمع عمومی بانک مرکزی یا پیگیری تحقیق وتفحص درزمینه پرونده هایی نظیرفاجعه کهریزک یا واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران وداستان اختلاس درشرکت بیمه توسط محفل دفترخیابان فاطمی وبالاخص نقش پررنگ محمدرضارحیمی والیاس محمودی ازاین دست اقدامات می باشد.

ماجرای واگذاری مخابرات کشورکه درواقع ازدرگیری بین دوگروه داخل اقتدارگرایان شروع وبه حذف کنسرسیوم پیشگامان کویریزد توسط کنسرسیوم اعتمادمبین (متعلق به سپاه) منجرمی گردد ماهیت فساد گسترده درارکان نظام وحزب پادگانی راافشاء ومقامات سپاه باسراسیمگی اقدام به معرفی کنسرسیوم صوری دیگری بنام مهراقتصادایرانیان (متعلق به بسیج) می کنند تا درمناقصه ای که نیم ساعت بطول کشیده باتصاحب مخابرات کشورظاهرقانونی به تبانی های خوددرپشت صحنه بدهند

پس ازآن نیزباقیمت گذاری 8 میلیارددلاری برای صنعت مخابراتی که حداقل 50 میلیاردلارسرمایه وقرارداد های درراه داشته است مبلغ 20% سهام یعنی 6/1 میلیاردآنراپرداخت وسپس پرداخت سایراقساط را باترمهای زمانی موردنظرخودکه درواقع ازمحل درآمدهای جاری مخابرات وهمراه باگران کردن نرخ تسهیلات وازجیب مردم می باشدسازمان می دهند که اولین آن پرداخت قسط 500 میلیاردی اخیرودرسالگردواگذاری فوق می باشد

همین تبانی وتقلبات راهم درواگذاری قراردادهای 21 میلیاردی نفت وگازپروژه های مرتبط با طرح " پارس جنوبی"، خطوط آهن شرق کشور، خط لوله صلح پاکستان، جاده شمال ودیگرپروژه های نان وآب دارملاحظه می کنید واینکه برنده عمده این قراردادها کنسرسیومهای بوده که شبانه یادرهمان روزمناقصه با سرمایه اولیه یک میلیون تومانی توسط شرکتهای وابسته با سپاه وبیت رهبری یادیگرنهادهای درگیردرمفاسد مالی تاسیس شده اند وهمچنین بی جهت نیست که سرداررستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء اعلام می نماید که دیگرسپاه قراردادهای زیریک میلیارددلار(معادل هزارمیلیارد تومان) راقبول نمی کند

لذا چنانچه برخی ازعناصربظاهرسالم ازنظرمالی درجناح اقتدارگریان یعنی افرادی نظیرالیاس نادران وعلی مطهری بتوانند بااستفاده ازاختیارات تحقیق وتفحص مجلس ماجرای واگذاری سهام مخابرات رابه قوه قضاییه کشانده وآنرابعنوان پرونده فساد مالی عناصردست اندرکاردردستورکاردادگاههای صالح قراربدهند این امرمی تواند بعنوان پایلوت کیسی برای رسیدگی به سایرپرونده های مشابه درخصوص فساد درفعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران ودیگربنیادهای تحت نظارت رهبری باشد

No comments:

Post a Comment